Verkoopsvoorwaarden

Verkoopsvoorwaarden

VERKOOPSVOORWAARDEN

 

 

1.Deze voorwaarden zijn toepasselijk op al onze offertes, bestellingen en verkoopovereenkomsten en primeren op alle andere voorwaarden behoudens andersluidende schriftelijke afspraken.Bij het plaatsen van een bestelling en dus betaling van het voorschot gaat u onherroepelijk akkoord met onze verkoopsvoorwaarden.

 

2. Levering gebeurt tegen contante betaling.  Bij niet-betaling wordt het verkochte of herstelde goed in bewaring gehouden.  De reeds gemaakte kosten zullen verhaald worden.  Het betaalde voorschot wordt ingehouden door de verkoper.  Bij aanmaning van onbetaalde facturen wordt een forfaitaire administratiekost van 50 euro aangerekend.  Vanaf dan worden ook intresten aangerekend ten belopen van 1% per maand.

 

3.Bestellingen kunnen door de koper niet gewijzigd of geannuleerd worden, tenzij met schriftelijk akkoord. Sportbikes Wetteren behoudt zich het recht om een annuleringsvergoeding van 30% door te rekenen aan de klant.  Bij bestelingen van goederen(fietsen en andere) in de winkel wordt een voorschot gevraagd van 10% of bij geringe waarde van het volledig bedrag.  Bij annulering van deze bestelling wordt het voorschot ingehouden als vergoeding voor de gemaakte kosten.

 

4.Levertijden worden daarom louter ter informatie verstrekt en zijn indicatief. Gebeurlijke vertragingen in de levering van prestaties of goederen, van welke aard ook (overmacht of niet), kunnen nooit aanleiding geven tot enige annulering, uitstel van betaling, schadevergoeding of prijsvermindering.

 

5.Alle geleverde goederen blijvende exclusieve eigendom van Sportbikes Wetteren tot de volledige betaling ervan. De koper verbindt er zicht toe , zich vooraf niet van de goederen te ontdoen.

 

6. Klachten betreffende de koopwaren dienen om geldig te zijn, binnen 8 dagen na levering schriftelijk te worden gemeld.

 

7. De goederen zijn door de leverancier-fabricant gewaarborgd tegen fabricagefouten.  Fabricagefouten dienen rechtstreeks verhaald op de aansprakelijke fabrikant-leverancier en kunnen geen directe aansprakelijkheid onzentwege meebrengen gezien wij enkel fungeren als distrubtiekanaal.  BVBA Sport&Co kan wel optreden als tussenpersoon. In geval van strijdigheid van huidige clausule met dwingende rechtsbepalingen is onze aansprakelijkheid in elk geval beperkt tot de aansprakelijkheid van de leverancier-fabrikant.

 

8. Herstellingen worden uitgevoerd volgens het goede-huisvader principe.  Bij betwisting worden enkel de onderdelen vervangen en is de schadevergoeding beperkt tot de faktuurwaarde.

 

9.Goederen die ter herstelling worden binnengebracht dienen uiterlijk 14 dagen na de opgegeven datum van afwerking afgehaald te worden, tenzij anders overeengekomen. Bij gebreke hieraan wordt de klant verondersteld afstand te doen van zijn goederen en uitdrukkelijk Sportbikes Weteren te machtigen om deze te verkopen en om de koopprijs te verrekenen met de verrichtte herstellingskosten. In geval het saldo negatief is blijft de klant volledig aansprakelijk tegenover Sportbikes Wetteren voor het verschil, alsmede alle bijkomende kosten hieruit voortvloeiend.

 

 

10. In geval van betwisting is de rechtbank van Dendermonde bevoegd.